mércores, 21 de setembro de 2016

PROPOSTA DE REGULAMENTO DA CGENDL

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
DA COORDINADORA GALEGA DE ENDL
Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2016
PROPOSTA DE REGULAMENTO
Artigo 1
Poderán tomar parte como asembleístas con pleno dereito de voz e voto á Asemblea Xeral Extraordinaria da CGENDL todas aquelas persoas que estean adscritas á Coordinadora de ENDL a día 13 de setembro de 2016 como Coordinadoras de ENDL.
Artigo 2
Tamén poderán participar todos aqueles/as docentes que estean adscritos á Coordinadora a día 13 de setembro de 2016, con voz e sen voto, a non ser que traian voto delegado.
Artigo 3
As emendas a este regulamento e ao documento de Organización e Funcionamento da CGENDL poderanse presentar até as 24 horas do día 10 de setembro.
Artigo 4
As Propostas de emendas a este regulamento serán enviadas antes da asemblea a todos os adscritos e serán debatidas e aprobadas, se procede, durante a celebración da mesma.
Artigo 5
Os e as emendantes defenderán as súas emendas. En ausencia destes, se ningún membro da asemblea asume a súa defensa, a emenda entenderase desbotada.
Artigo 6
No debate de cada emenda haberá unha defensa, unha posibilidade de réplica e, se fose necesario a criterio da Presidencia da Mesa, haberá contrarréplica.
Artigo 7
Relatores/as e emendantes poderán chegar a emendas transacionais. Neste caso
someteranse as dúas a votación, primeiro a orixinal e en segundo lugar a transacional,
sempre que alguén quixer manter o texto orixinal.
Artigo 8
Se unha emenda é aprobada, o seu texto substituirá ao correspondente da proposta.
Se todas fosen rexeitadas, entenderase aprobado o texto orixinal da mesma.
Artigo 9
Ao final do debate de cada proposta someterase a votación da asemblea que a
aprobará ou rexeitará no seu conxunto nunha soa votación. A asemblea aprobará as
propostas que acaden maioría simple, isto é, que conten con mais votos a prol que en
contra.
Artigo 10
A Asemblea elixirá o Consello Directivo entre as candidaturas presentadas. Estas
estarán compostas por 10 titulares e cando menos 2 suplentes, e deberán presentarse
antes das 24 horas do día 10 de setembro de 2016.
Artigo 11
En caso de se presentar máis dunha candidatura, a votación será secreta e
resultará gañadora a opción que obteña maioría simple, que terá dereito aos 10 postos
do Consello Directivo. Se só existise unha e ninguén solicita o contrario, a votación
faríase a man alzada quedando proclamada cos votos que obtivese. En caso de que
alguén solicite voto secreto, a elección faríase deste xeito.
Artigo 12
A Coordinación Xeral recaerá en quen encabece a lista máis votada, que con
posterioridade fará unha proposta de distribución de responsabilidades entre os
membros elixidos ao Consello directivo.
Disposición Adicional
A Mesa, formada polo Consello directivo, que preside a Asemblea está facultada para
interpretar este Regulamento en casos de dúbida ou omisión.

Ningún comentario:

Publicar un comentario