mércores, 20 de marzo de 2013

CORRELINGUA 2013

Que é o Correlingua?

Desde a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a CIG-Ensino, A Mesa pola normalización Lingüística, e os concellos de Lugo, Pontevedra, Vigo e Ourense, vimos organizando unha actividade de carácter nacional que transita a través dunha a outra localidade cun denominador común que é a dinamización lingüística da mocidade.
CORRELINGUA, denominación que adoptaron de maneira común as diversas carreiras en prol do idioma que se convocan no país, é unha proposta de carácter lúdico-educativo que pretende convidar á mocidade e aos centros de ensino a participar nun acto público de reivindicación do dereito a medrar en galego e tamén a exercer de maneira efectiva como galegos e galegas a través do uso do noso idioma, única forma de garantir o seu futuro.
O Correlingua, que xa vai pola súa sexta edición, alcanzou ao longo destes anos unha alta participación dos centros de ensino e do alumnado, así como o apoio de persoeiros e organizacións de todo tipo.

Por que naceu o Correlingua?

O interese que ten a dinamización lingüística entre a mocidade é evidente se temos en conta a importante perda de falantes que se está a producir entre a poboación máis nova, situación que confirman os diversos estudios que se teñen realizado, e recentemente o censo de poboación de 2001. É preciso, xa que logo, chamar a atención de todas as instancias político-sociais a respecto da necesidade de intervir de maneira efectiva no mantemento e difusión do idioma e facelo, pola súa vez, coa participación activa dos propios destinatarios: a mocidade.
De cara a esta nova edición que agora se presenta, establécense máis elementos comúns que se explican a seguir, deixando asemade a cada comarca ou localidade a posibilidade de ampliar a oferta de actividades en función dos recursos dispoñíbeis. Isto vai mellorar os aspectos organizativos e dar maior difusión á mensaxe sen que se perda a iniciativa propia de cada lugar para facer conxuntamente unha verdadeira Correlingua nacional.

Obxectivos 

- Propiciar a reflexión sobre a situación da lingua e a importancia de activar as accións en prol dela.
- Sensibilizar a sociedade, a través da poboación xuvenil, da importancia da defensa da lingua.
- Asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas e amenas e interdisciplinares.

Destinatarios/as

Prioritariamente diríxese ao alumnado dos centros de ensino secundario –en especial as actividades preparatorias-, aínda que tamén poden participar nenos e nenas de primaria e infantil. A través de fórmulas de colaboración varias, participan tamén entidades asociativas e ámbitos diversos.Coa difusión en medios de comunicación e coas propias actividades difúndense tamén mensaxes de defensa e promoción do idioma na sociedade en xeral.

Actividades 

A nosa intención é que esta actividade non sexa só un acto puntual que coincide coa celebración do Día das Letras Galegas, senón unha actividade extensa no tempo que serve de pretexto para a dinamización lingüística nos centros de ensino. De aí a importancia que lle concedemos á elaboración de material e á proposta de actividades que se inicien co curso e culminen na carreira datada en maio.
Despois do traballo realizado en edicións anteriores os centros contan hoxe xa con algún material elaborado especificamente para esta actividade:

Concursos escolares

Hai tres modalidades: elaboración do manifesto, dirixido ao alumnado de Secundaria, banda deseñada, dirixido ao alumnado de Educación Infantil e Primaria, e vídeo para o conxunto do alumnado.
No inicio do curso , convócanse os concursos entre todos os centros escolares que desexaron participar. A convocatoria destes concursos ten o obxectivo de oferecer aos centros actividades preparatorias que permiten a reflexión sobre o idioma e serven de preparación para a participación na recta final do Correlingua.
Os gañadores dos Concursos reciben como premio a participación ben no proxecto Terra, organizado polo Colexio de Arquitecto de Galiza xunto coa AS-PG, ben unha visita á Eira da Xoana, espazo de xestión medioambiental impulsado pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, onde acompañados/as de monitores/as cos realizarán diversas actividades sociolinguísticas, e de coñecemento do medio natural do Alto Ulla.

Carreira

En torno ao Día das Letras ten lugar o acto central de Correlingua, unha carreira non competitiva que percorre dez localidades. Cada localidade escollerá unha ou varias persoas do ámbito artístico, cultural, deportivo, ... que destaquen no uso e defensa do noso idioma, para ser portadora do testemuño e que lerá o manifesto gañador do concurso escolar.

Festa final

Ao rematar a carreira ten lugar un acto festivo coa presenza de todas as organización convocantes e participantes, con actuacións musicais, teatrais e a participación directa do alumnado.

PARA SE INSCRIBIR
http://www.correlingua.org/


Comunicado da CGENDL sobre a situación da lingua no ensino trala anulación parcial do Decreto de Plurilingüismo

Desde a Coordinadora Galega de ENDL (CGENDL) queremos comunicarlle a toda a comunidade escolar que, dado que a Consellería de Educación se resiste a recoñecer que o Decreto 79/2010 para o Plurilingüismo atenta contra a propia Lei de Normalización Lingüística (LNL) nos artigos que se declararon nulos polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG), faise necesario aclarar certos aspectos da súa aplicación a partir deste momento.
Como CGENDL, gustaríanos manifestar cal é a nosa interpretación do proceso xurídico que afectou ao Decreto de Plurilingüismo; así mesmo, trataremos de matizar certos posicionamentos públicos da Xunta de Galicia, pois entendemos que non contribúen a reconducir a política lingüística cara a un necesario enfoque pedagóxico. Por tanto, afirmamos:
1. Os usos da lingua galega no ensino non universitario polo momento seguen rexidos polo Decreto do Plurilingüismo (D79/2010) que se aprobou apoiado en dúas ideas base:
a. A presunta posibilidade de escolla –por parte das familias- da lingua de ensino para as súas fillas e fillos.
b. O hipotético dereito do alumnado a usar a lingua da súa preferencia, independentemente da lingua vehicular de cada materia.
2. Estes dous argumentos foron invalidados polo TSXG ao anular os dous artigos do devandito Decreto 79/2010 que aluden a estas cuestións: o 5.2, que se refire a que a lingua en educación infantil se vai decidir a través dunha enquisa efectuada ás familias do alumnado; e o 12.3, que lle permitía empregar ao alumnado o castelán cando a materia se imparta en galego (pois é nos ámbitos urbanos castelanfalantes onde se producen as protestas dunha ínfima porcentaxe de discentes e familias por teren que aprender na lingua propia de Galicia que, supostamente, lles é descoñecida.
3. A Xunta de Galicia segue teimando en realizar a consulta ás familias, mais segundo o ditado polo TSXG:
(...) os poderes públicos teñen encomendada a programación xeral do ensino, de cuxa potestade
a Administración, neste caso Educativa, non pode abdicar, sometendo a votación un aspecto tan fundamental como a lingua a empregar na etapa de educación infantil
(...)
Non cabe dúbida de que a dita abdicación da potestade de ordenación xeral do ensino ten lugar cando se establece que
o profesorado usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado, reputando decisivo para determinala o resultado dunha pregunta que se lles efectuará aos pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumnos antes do comezo do curso escolar acerca da lingua materna da súa filla ou fillo.
Polo tanto, a Xunta de Galicia non pode menosprezar a legalidade e pretender determinar a lingua do ensino en educación infantil a través de ningunha enquisa, tal e como se fixo en cursos anteriores, xa que non respecta o que formula o artigo 13.1 da Lei de Normalización Lingüística (LNL) nin o establecido no Plan Xeral de normalización da lingua galega (PXNLG).
4. Desde a
administración autonómica estáselle a pedir ao profesorado "flexibilidade" para que se lle permita ao alumnado empregar a lingua da súa preferencia, é dicir, o castelán. Mais non se pode esquecer que persiste unha situación social de enorme desigualdade entre galego e castelán, a favor desta última, propiciada tanto por prexuízos históricos como por posicionamentos políticos e mediáticos moi agresivos contra as linguas minorizadas. Estas circunstancias fan imprescindible que a escola funcione como un espazo de socialización onde o alumnado poida adquirir competencia plena na lingua propia da súa comunidade.
A sentenza do TSXG invalida o precepto 12.3 desde unha tripla perspectiva xurídica:
a) segundo a LNL e a doutrina do Tribunal Constitucional, a lingua galega será con carácter xeral o vehículo de comunicación no ensino non universitario.
b) segundo os Tribunais Supremo e Constitucional, a lingua no ensino non pode estar condicionada pola liberdade de opción das persoas interesadas.
c) rómpese o fomento do uso progresivo do galego no ensino que marca a LNL.
Por conseguinte, dálles a razón ás organizacións demandantes que argumentaban que o alumnado precisaba aínda de consolidar as súas destrezas en lingua galega, nas diferentes materias.
Aclarado todo isto, a CGENDL considera:
a. que o goberno autonómico debe reconsiderar as estratexias de promoción da nosa lingua e debe asumir como deber inexcusable as potencialidades que posúe o sistema educativo como axente efectivo tanto para a normalización do galego como para a integración social e comunitaria.
b. que se fai necesario aplicar os principios xerais da Lei de Normalización Lingüística, e que, sen renunciar ao obxectivo do plurilingüismo, se garanta que o alumnado adquira unha competencia plena en lingua galega ao rematar o ensino obrigatorio.
c. que a Xunta de Galicia, e os seus portavoces ante a sociedade, deixen de fomentar preconceptos en contra da promoción social do galego, pois deben actuar con enorme responsabilidade e altura política nun momento moi crítico para a transmisión interxeracional da nosa lingua.
d. que as autoridades educativas fomenten sen complexos a presenza do idioma en calquera materia, nomeadamente nas científicas e tecnolóxicas e que lles permitan adoptar aos centros aquelas medidas normalizadoras que se adapten ao seu contexto e impliquen, na medida do posible, a toda a comunidade.
Galicia, 18 de marzo de 2013
Coordinadora Galega de ENDL

sábado, 9 de marzo de 2013

VIGO EN GALEGO. PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

https://dl-web.dropbox.com/get/Public/programa.pdf?w=AABcCABRMU8QsvMvkAxUaQ-vnmzqvNxsMGHMPVFLaqn_DQ

VIGO EN GALEGO CON ROSALÍA

17 de maio de 2013, Cantares gallegos de Rosalía de Castro, cumpre  150 anos. Esta obra, que representa o Rexurdimento da nosa lingua, foi impresa en Vigo, na imprenta de Xoan Compañel.

Por este motivo, esta cidade quere renderlle homenaxe á muller que, a pesares de nacer nunha época nada propicia para as mulleres nin para as linguas “non oficias”, foi capaz de publicar esta obra determinante para a historia da nosa lingua.
Día Oficial de Rosalía en Vigo é o 24 de febreiro por ser a data do seu nacemento.
Queremos conmemorar estas dúas datas como sobranceiras do renacer da lingua e literatura galegas, ademais de pór en relevancia a figura de Rosalía e a relación coa nosa cidade.
Rosalía en Vigo , 
Vigo con Rosalía
Na xeografía cultural e histórica de Galicia houbo un suceso que marcou para sempre o inicio dun proxecto de dignidade, dun camiño compartido, dunha esperanza de mellora para o noso pobo que nos foi modelando e nos trouxo ata aquí. Ese feito non foi unha guerra nin unha descoberta: foi un libro, foi a publicación de   Cantares gallegos. E ese feito ten un nome e ten un lugar. O nome é Rosalía de Castro, o lugar é Vigo.
Organizada desde os círculos democráticos e progresistas, foi en Vigo e arredor do xornal  La Oliva onde se xuntou o núcleo da primeira gran xeración que traballou e o deu todo por Galicia: Xoán Compañel (editor), os irmáns Alejandro e Eduardo Chao (ideólogos e políticos), José Ramón Fernández (mecenas) e Murguía (o líder intelectual). E por riba de todos eles, grazas ó seu talento literario, a poeta que co tempo
sería a escritora nacional de Galicia: Rosalía de Castro.
E foi na rúa Real de Vigo, na casa onde se editaba  La Oliva e logo  El Miño, onde Rosalía viviu varios meses, os fnais de 1859. E nesa casa que era a imprenta de Xoán Compañel, moi perto do sagrado en que a amiga de Martín Codax lle cantaba ás ondas do mar de Vigo, rexurdían as letras galegas e rexurdía Galicia. En 1863 e asinado o 17 de maio vía luz na rúa Real de Vigo  Cantares gallegos.
A vida individual e a vida comunal constrúense con grandes e pequenos feitos. Na vida de Rosalía e na historia de Galicia ese pequeno feito resultou decisivo. O pobo galego viuse retratado nas páxinas da autora. Nelas estaba a loita pola dignidade dun pobo, dunha terra, dunha fala. Nese libro proel que fendeu os mares do esquecemento en que xacía Galicia estaban a cultura e maila paisaxe, as festas e os traballos, as alegrías e os sufrimentos, as romarías e a emigración.
E as mulleres, as mulleres.
Pero aínda hai máis.  Cantares gallegos deixounos unha Galicia en proxecto, en esperanza, en “Alborada”, no que xeración tras xeración seguimos os galegos e as galegas.
Un proxecto de dignidade e liberdade. Un proxecto na lingua galega. Na rúa Real, hai 150 anos.
alumea Vigo!
alumea Rosalía!
alumea a túa lingua!
Anxo Angueira
Presidente da Fundación Rosalía de Castro
alumea a túa lingua!
alumea a túa lingua! 150 
anos de “Cantares Gallegos”

PROGRAMA DA MARATÓN
alumea a túa lingua!
MARZO
Venres 1
11h00 
[Centro Cultural Valadares]
Certame de Regueifas
Certame escolar de Regueifas.
Martes 5
20h00 
[Auditorio do Edificio F. Carreras] Anxo Angueira presenta a Rosalía Charla a cargo de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro.
Venres 8
Día Internacional da Muller
10h00 
[Concello de Vigo]
Pleno do Consello Municipal das Mulleres
O pleno contará coa presenza simbólica de Rosalía de Castro.
17h00 
[CRAC Coruxo]
19h00 
[Ludoteca de Valadares]
Rosalía, unha meniña
Contacontos dramatizado.
Sábado 9
20h00 
[Praza da Constitución]
Festa polo Día Internacional da Muller
(Organiza Consello Municipal das Mulleres)
Venres 15
17h00 
[Centro Cultural de Beade] Rosalía, unha meniña Contacontos dramatizado.
18h30 
[C. Cultural Nautilius Comesaña]
Rosalía, unha
Sábado 16
11h30 
[Mercado do Calvario]
Lecturas nos Mercados
Comerciantes e usuarios homenaxean a Rosalía.
Xoves 21
Día Mundial da Poesía
19h00 
[Farola de Urzáiz]
Rosalía noutras linguas
Lecturas de textos de Rosalía traducidos a outras linguas e textos dedicados á poeta.
(Colabora UVIGO)
Venres 22
20h00 
[Auditorio do Concello]
Audición Escolas Municipais de Música
As escolas municipais fan a súa particular homenaxe a Rosalía.
Sábado 23
11h30 
[Mercado de Teis] Lecturas nos Mercados
Comerciantes e usuarios homenaxean a Rosalía.
 meniña Contacontos dramatizado.
13h30 
[Restaurante Ouxo]
Regueifada
Regueifada de Luís Caruncho… e alumnado participante no certame escolar.

ABRIL
 Martes 2
Día do Libro Infantil e Xuvenil
12h00
[Biblioteca Neira Vilas]
Inauguración mostra e exposición sobre Rosalía
17h00 
[Biblioteca Neira Vilas]
Rosalía, unha meniña
Contacontos dramatizado.
Xoves 4
20h00
[Editorial Elvira. Rúa Santiago 11]
“Reconquistando espazos para a lingua”
Charla a cargo de X. Henrique Costas acompañado pola música de Clave de Fado.
Venres 5
17h30 
[C. Cultural de Coia]
Rosalía, unha meniña
Contacontos dramatizado.
Sábado 6
11h30 
[Mercado do Berbés]
Lecturas nos Mercados
Comerciantes e usuarios homenaxean a Rosalía.
12h15 
[Paseo de Afonso XII]
No Vigo de Rosalía
Camiñada polo centro da cidade para descubrir o Vigo de Rosalía
Mércores 10
19h00 
[Centro de Documentación e Recursos Feministas]
“Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro”
Presentación do libro a cargo das autoras Helena González e María do Cebreiro.
Venres 12
16h00 
[CRAC Coruxo]
Maratón Musical
Actividade para nenos e nenas a partir de 8 anos, sobre cantigas e poemas de Rosalía.
17h00 
[Ludoteca de Lavadores]
Rosalía, unha meniña
Contacontos dramatizado.
19h00 
[C. Cultural de Valadares]
Maratón Musical
Actividade para nenos e nenas a partir de 8 anos, sobre cantigas e poemas de Rosalía.
Sábado 13
11h30 
[Mercado de Bouzas]
Lecturas nos Mercados
Comerciantes e usuarios homenaxean a Rosalía.
Martes 16
19h30 
[Casa Galega da Cultura] Vigo. Capital do Rexurdimento
Charla a cargo de Xurxo Martínez González.
Xoves 18
20h30 
[Café de Catro a Catro]
Comparte os teus “Poemas”
Lectura compartida de versos de Rosalía.
Venres 19
16h15 
[C. Cultural Beade]
Maratón Musical
Actividade para nenos e nenas a partir de 8 anos, sobre cantigas e poemas de Rosalía.
20h30 
[Auditorio Martín Codax. CSM]
Nuria Lorenzo e Carlos Enrique Pérez
Concerto con 7 pezas dedicadas a Rosalía.
Sábado 20
17h00 
[C. Cultural Nautilius Comesaña]
Maratón Musical
Actividade para nenos e nenas a partir de 8 anos, sobre cantigas e poemas de Rosalía.
20h00 
[Auditorio Martín Codax. CSM]
Concerto “Rosalía 21”
Homenaxe a Rosalía de Abe Rábade, Guadi Galego e Anxo Angueira.
Domingo 21
12h30 
[Verbum]
“O repoludo gaiteiro”
Representación de sombras chinesas.
Dirixido por Tanxarina Teatro.
Martes 23
Día do Libro
20h00 
[Auditorio do Concello]
Nova edición de 
Cantares gallegos
Anxo Angueira, autor do libro, acompañado por músicos do IES San Tomé de Freixeiro.
18h00 
[Biblioteca Neira Vilas]
Obradoiro de hip-hop de Rosalía
Impartido por Serxio Regos “García”.
Xoves 25
18h00 
[Biblioteca Neira Vilas]
Ola ríos, ola fontes
Contacontos musicado para xente miúda.
Venres 26
17h00 
[Vilaverde. Zamáns]
“Muíño dos Castañares”
Camiñada como remate do Curso Auga Doce.
19h00 
[Vilaverde. Zamáns]
Muiñada e Serán
Sábado 27
20h30 
[Detrás do Marco]
A Hostia en Verso
Espectáculo literario de Poetas da Hostia.
Martes 30
19h30 
[Rúa do Príncipe]
Alumea a lingua!
Animación na rúa (A. V. Casco Vello).
23h00 
[Casco Vello]
Alumea a lingua!
Representación metafórica do rito de alumear as leiras con fachos acesos.

MAIO
Xoves 2
20h30 
[Editorial Elvira. Rúa Santiago 11]
“2013. Superadas as reivindicacións de Rosalía?”
Mesa Redonda.
Venres 3
19h00 
[EMAO]
Música na Biblioteca
Concerto na biblioteca da EMAO.
Sábado 4
11h30 
[Mercado do Progreso]
Lecturas nos Mercados
Comerciantes e usuarios homenaxean a Rosalía.
12h15 
[Paseo de Afonso XII]
No Vigo de Rosalía
Camiñada polo centro da cidade para descubrir o Vigo de Rosalía.
21h30 
[Monumento a Rosalía] Ruada
22h00 
[O Lagharto Pintado]
Foliada
Martes 7
19h00 
[Centro de Documentación e Recursos Feministas]
Regreso a “Cantares gallegos”
Faladoiro a cargo de María Reimóndez.
Mércores 8
19h00 
[Casa das Mulleres]
“Daquelas que cantan… O ronsel de Rosalía de Castro”
Relatorio a cargo de Marga do Val.
Xoves 9
20h00 
[Café de Catro a Catro] Vigo. Capital do Rexurdimento
Charla a cargo de Xurxo Martínez González.
Venres 10
20h30 
[Detrás do Marco]
Concerto de AID
“Rapoemas”, obras de Rosalía rapeadas.
Sábado 11
11h30 
[Mercado de Travesas]
Lecturas nos Mercados
Comerciantes e usuarios homenaxean a Rosalía.
12h00 
[Praza do Emigrante]
Ola ríos, ola fontes
Contacontos musicado para xente miúda.
Martes 14
20h00
[Auditorio Martín Codax. CSM]
Orquestra Sinfónica e coro do Conservatorio Superior de Música de Vigo
Obras de Rogelio Groba entre outros.
Mércores 15
12h00 
[Parque de Castrelos]
Correlingua. Cantalingua
Actividades do programa Correlingua.
20h30 
[Casco Vello]
Tendedeiros de versos
Distribución de poemas con traducións a 50 linguas. 
(Organiza UVIGO)
20h00 
[Auditorio Martín Codax. CSM]
Orquestra de ventos do Conservatorio Superior de Música de Vigo
Xoves 16
10h00 
[Centros de Ensino]
150 anos de
Cantares gallegos
21h00 
[Diante do MARCO]
Coro UVIGO + Gli Apassionati
12 pezas dedicadas a Rosalía.
Venres 17
Día das Letras Galegas
12h00
[Casco Vello]
Alfombra de versos
Alfombra vexetal no Casco Vello e outros actos.
(Iniciativa da Fundación Rosalía de Castro)
19h00 
[IFEVI]
Certame de Corais polifónicas.
ACOPEVI
150  
anos de “Cantares Gallegos”

ACTIVIDADES NO ENSINO
23-25 Abril. Encontros de Normalización Lingüística
2-16 Maio. Concursos “Un WhatsApp a Rosalía” e “Rosalía in me”
ACTIVIDADES NO DEPORTE
Presenza e lecturas nos distintos eventos deportivos dos equipos da cidade.