luns, 28 de novembro de 2011

POR QUÉ É BO QUE OS NENOS E AS NENAS APRENDAN BEN O GALEGO

  1. - Porque o galego, fillo do latín e irmán - Porque se as nenas e os nenos de ¿Por que é bo quedo castelán, do francés, do italiano, do hoxe non o falan, dentro duns anoscatalán e de tantas outras linguas é non o falará ninguén e acabará os nenos e as nenasunha parte fundamental de todas as por desaparecer.persoas que nacemos ou vivimos nesta aprendan ben oterra chamada Galicia. galego? É a túa responsabilidade. Non o deixes morrer.- Porque o galego foi e é a lingua damaioría dos nosos pais e das nosas nais,dos nosos avós e avoas, dos nosos - E porque…bisavós e demais devanceiros. (Escribe aquí as túas razóns) - - - Equipo de Dinamización da Lingua Galega - -
  2. - Porque segundo as persoas - Porque aínda que nos primeiros anos - Porque os mozos e as mozas que naexpertas en aprendizaxe de linguas, mesture palabras das dúas linguas, a partir infancia aprenderon o galego na casaaos nenos e ás nenas que aprenden dos 6 ou dos 7 vai diferenciar perfectamente ou na escola tamén aprenderon ode pequenos dúas linguas (galego e o galego e o castelán. castelán sen problema ningún, pero acastelán, por exemplo) despois maioría dos que só aprenderon oresúltalles moito máis fácil aprender - Porque o galego é unha lingua tan rica, castelán, agora non son quen de falar eoutras (inglés, francés, alemán…) culta, útil e moderna coma calquera outra. de escribir en galego con soltura.- Porque unha nena ou un neno - Porque segundo todos os estudospequeno é capaz de aprender como actuais e imparciais feitos sobre amínimo dúas linguas ao mesmo evolución do galego, cada vez son máistempo sen problema ningún. os nenos/as e mozas/os que non saben - Porque as persoas que saben galego falar en galego.O importante é que a persoa adulta pódense comunicar facilmente con 280lle fale sempre na mesma lingua. millóns de persoas de lingua portuguesa (de Compárense por exemplo os datosPor exemplo, o pai sempre en Portugal, de Brasil, de Angola, de publicados polo Instituto Galego decastelán e a nai sempre en galego, Mozambique etc.) Estatística no ano 2003 e no ano 2008ou á inversa. (ver www.ige.eu). Isto fai que as posibilidades profesionaisCon todo, aínda que os dous lle para traballar con persoas destes países se En só 5 anos aumentou a porcentaxefalen en galego, o castelán vaino amplíen notablemente (médicos/as, da mocidade que non sabe falar enaprender tamén a través doutros enxeñeiros/as, empresarios/as…) galego dun 10,74% a un 12,34%...parentes, doutros nenos, da escola,da TV etc. E esta tendencia continúa acelerándose!

Ningún comentario:

Publicar un comentario